Mój koszyk:

0 szt. - 0,00 zł
Nie masz produktów w koszyku.

0

Serdecznie witamy!

Odwłanie od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY & FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniżej określonych zasadach, przy czym za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach ani prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

A. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaści dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas (topengi sp. z o.o., ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, Polska, P.O. Box 62, 00-952 Warszawa, e-Mail: info@topengi.pl) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Można także skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obligatoryjne.
Formularz lub inne jednoznaczne oświadczenie woli można także wypełnić bezpośrednio na naszej stronie internetowej Pświadczenie o odstąpieniu i odesłać za jej pośrednictwem. Konsument, który skorzysta z tej możliwości, niezwłocznie otrzyma (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) potwierdzenie wpłynięcia oświadczenia.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem czternastu dni.
Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty odesłania towarów.
Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

 

UWAGI OGÓLNE

Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar należy odesłać w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z całym osprzętem oraz z wszystkimi elementami opakowania. W razie konieczności należy dołączyć dodatkowe opakowanie ochronne. W przypadku gdy konsument nie dysponuje już oryginalnym opakowaniem, winien zadbać o odpowiednie opakowanie, zabezpieczające towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zastosowanie się do uwag ogólnych nie stanowi warunku skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy.

 

DANE KONTAKTOWE

topengi sp. z o.o.

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, Polska P.O. Box 62, 00-952 Warszawa

info@topengi.pl

 +49 (0)6131 - 23 56 52 - 381