Mój koszyk:

0 szt. - 0,00 zł
Nie masz produktów w koszyku.

0

Serdecznie witamy!

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1) ZAKRES

1.1 Niniejsze warunki handlowe spółki topengi Polska sp. z o.o. (zwanej dalej „Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej „Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary i/lub usługi wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków handlowych, jest każda osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z działalnością przemysłową, gospodarczą, rzemieślniczą ani zawodową. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków handlowych, jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która działa – samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach, które można przypisać do jej działalności przemysłowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej.

 

2) ZAWARCIE UMOWY

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedającego. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów i/lub usług, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.

2.3 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni • poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub • poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub • poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia. Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy go z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.5 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówień on-line tekst umowy zostanie przez Sprzedającego zapisany i dostarczony Klientowi – po wysłaniu przez niego zamówienia – w formie tekstowej (np. e-maila, faksu lub listu) wraz z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi. Ponadto tekst umowy zostanie zarchiwizowany na stronie internetowej Sprzedającego. Klient może go bezpłatnie pobrać za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta, do którego ma dostęp po podaniu odpowiednich danych logowania, pod warunkiem, że założył takie konto w sklepie internetowym Sprzedającego przed złożeniem zamówienia.

2.6 Przed dokonaniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień on-line Sprzedającego Klient może w dowolnej chwili poprawić swoje dane za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto przed dokonaniem wiążącego zamówienia wszystkie dane wyświetlane są ponownie w oknie potwierdzenia i mogą zostać poprawione za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy.

 

3) CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Ceny podane przez Sprzedającego są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek VAT. Przy ewentualnych dodatkowych kosztach dostawy i wysyłki podane są one osobno w opisie danego produktu.

3.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.

3.3 Jeśli uzgodniono dokonanie przedpłaty, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy.

 

4) WARUNKU DOSTAWY I WYSYŁKI

Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

 

5) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

W sprawach odpowiedzialności za wady strony stosować będą przepisy ustawowe.

 

6) PRAWO STOSOWANE, WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

6.1 Jeżeli Klient występuje jako konsument w rozumieniu punktu 1.2, wówczas do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Polski z wyłączeniem ustaw dotyczących międzynarodowej sprzedaży towarów ruchomych a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania Klienta.

6.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby Sprzedającego.

 

7) Informacje w sprawie rozwiązywania sporów za pośrednictwem internetu

Komisja  Europejska zamierza udostępnić dla użytkowników w pierwszym kwartale 2016 platformę internetową, za pośrednictwem której możliwe będzie rozwiazywanie sporów ( tzw. Platforma OS ). Ma ona służyć przede wszystkim rozwiazywaniu sporów dotyczących umów kupna- sprzedaży. Portal można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr